رادیولوژی

رادیولوژی
رادیولوژی

:خدمات رادیولوژی ارائه  در این مرکز

 (Direct Digital Radiography) رادیوگرافی عمومی و تخصصی توسط دستگاه رادیولوژی دیجیتال

 :گرافی های با کنتراست ( رنگی) شامل

IVP ، VCUG ، Retrograde Urethrogram ، Upper GI Series ، Barium Swallow ، Small Bowel Series

( 3Joint ) گرافی تمام طول اندام تحتانی در یک کلیشه

ارتباط با ما