قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

 

  • مبلغ ذكر شده،على الحساب مي باشد و تسويه نهائى بسته به نوع خدمت در مركز تصوير برداري انجام خواهد شد
  • زمان اعلام شده به معنى حضور شما در مطب است و به معناي زمان دقيق انجام سونوگرافى نيست. زمان تقريبى  انتظار  دو الی  دو ساعت و نيم مي باشد

 

 

 

ارتباط با ما